خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

این کتاب در مورد نظریه ها و چارچوب هایی است که به سازگاری کسب و کار و مزیت رقابتی پایدار ، از جمله مهارت های پویا می پردازد. این کار مفهومی را توسعه داده و مورد بررسی قرار می دهد که مهارت های پویا را ملموس تر می کند و به مدیران و محققان در مورد چگونگی توسعه و حفظ رقابت پایدار راهنمایی می دهد. تمرکز بر درک ، یعنی توانایی شرکت ها در شناخت فرصت ها و خطرات موجود در محیط خود و تأثیرات آنها بر موفقیت مالی یک شرکت است. بینش های به دست آمده از این کار توجه مدیران را از دید ایستا و مبتنی بر منابع به چشم انداز قابلیت پویا برای شرکت ها سوق می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats