خرید pdf کتاب A Behavioral Theory of the Firm

[ad_1]

نظریه رفتار این شرکت اولین بار در سال 1963 در کتاب نظریه رفتاری شرکت توسط ریچارد ام. سیرت و جیمز جی مارچ ظاهر شد. کار بر روی نظریه رفتار در سال 1952 هنگامی آغاز شد که دانشمند علوم سیاسی مارس به دانشگاه کارنگی ملون نقل مکان کرد ، جایی که سایرت اقتصاددان بود. قبل از شکل گیری این مدل ، نظریه موجود شرکت دو فرض اصلی داشت: حداکثر سود و دانش کامل. سیرت و مارچ این دو فرض مهم را به چالش کشیدند.

[ad_2]

خرید کتاب A Behavioral Theory of the Firm