خرید pdf کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده با کشف نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع که برای شروع ، شکل گیری و پیشگیری از نسل کشی و جنایات دسته جمعی حیاتی هستند ، یک لنز جنسیتی برای پیشگیری از نسل کشی ایجاد می کند. این جلد از نظریه فمینیستی معاصر ، مفاهیم مردانگی ، مباحث انتقادی حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق برای درک بهتر نقش جنسیت در مراحل مختلف دادرسی های نسل کشی و جنایت جمعی و همچنین فراهم آوردن زمینه ای برای بیشتر استراتژی های جامع پیشگیری از نسل کشی.

[ad_2]

خرید کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :