خرید pdf کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Societyاین کتاب پیشنهاد می کند که اخلاق هنجاری باید به عنوان یک علم اجتماعی توسعه یابد و این باعث شهرت آن در تجارت و جامعه می شود. Storchevoy چهار معیار روش علمی خوب را تعریف می کند (تعاریف روشن ، منطق صحیح ، تأیید تجربی ، اندازه گیری دقیق) و نشان می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آنها استفاده کند. این یک مرور کلی تاریخی از پیشرفت روش شناختی اخلاق هنجاری را بیان می کند و چگونگی حرکت آن را به روشی غیرخطی در جهت این پیشرفت علمی در قرن شانزدهم بیان می کند. یک رویکرد علمی به اخلاق ، اعتبار اخلاق را در بسیاری از شرکت ها و مدارس بازرگانی غیر علمی به چالش می کشد ، با این استدلال که می توان آن را به عنوان یک رشته علمی دانست که می تواند حقیقت اخلاقی جهانی را آشکار کند.خرید کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society