خرید pdf کتاب Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control :

[ad_1]

این کتاب آخرین پیشرفت های تئوری ، روش و عمل تشخیص عیب ، سیستم های تحمل خطا و امنیت سایبری را برجسته می کند. هنگام تشخیص فرایندها و سیستم های صنعتی ، نمی توان از جنبه های مهم ایمنی چشم پوشی کرد. در این زمینه ، تشخیص به عنوان معیار اصلی برای بهبود سطح یکپارچگی امنیت کلی سیستم ، نقشی اساسی دارد. دستیابی به پوشش تشخیصی مطلوب یا تأمین سطح مصونیت کافی از یکپارچگی سیستم بدون استفاده از تکنیک های تشخیص خطا و جداسازی عملاً قابل تصور نیست. با توجه به گستردگی و عمق پوشش ، این کتاب مورد توجه محققانی قرار خواهد گرفت که به دنبال توسعه سیستم های تشخیصی مهندسی و پزشکی و همچنین محققان و دانشجویان دوره اول در زمینه کنترل خودکار ، رباتیک ، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control :