خرید pdf کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)

[ad_1]

این فرایندها بر نوآوری متمرکز است و آخرین پیشرفت های طراحی مکانیکی در چین را به نمایش می گذارد. آنها به محققان ، دانشمندان و دانشمندان یک بستر بین المللی ارائه می دهند تا نتایج تحقیقات خود را ارائه دهند و ایده های خود را تبادل کنند. جنبه اصلی ICMD2017 فشارهای ابتکاری طراحی “ساخت چین 2025” به عنوان بخشی از استراتژی توسعه “ساخت چین 2025” بود. این کتاب ضمن ترکیب طرح صنعتی و طراحی مکانیکی ، اولویت های تحقیق در زمینه طراحی مکانیکی مانند روش طراحی ، طراحی سبز ، رباتیک و مکانیک و طراحی قابلیت اطمینان را برجسته می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)