خرید pdf کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از آخرین کاربردهای محاسبات نرم و روش های یادگیری ماشین در پردازش تصویر است. این بخش زمینه های مختلف از تقسیم بندی تصویر تا تشخیص اشیا using را با استفاده از رویکردهای پیچیده بررسی می کند و شامل تئوری روش های استفاده شده برای ارائه یک نمای کلی از کاربرد این ابزارها در پردازش تصویر است. این مطالب از نظر علمی جمع آوری شده است و این کتاب در درجه اول برای دانشجویان ریاضیات طبیعی ، مهندسی و رایانه است. همچنین می تواند برای دوره های مربوط به هوش مصنوعی ، پردازش تصویر پیشرفته و هوش محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و منبع ارزشمندی برای محققان در زمینه محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی و پردازش تصویر است.

[ad_2]

خرید کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :