خرید pdf کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy

[ad_1]

این کتاب به موضوعات اصلی مربوط به رابطه آفریقا با بازیگران جهانی می پردازد. این مقاله مروری جامع بر روابط آفریقا با بازیگران مهم دو جانبه و مهم چند جانبه دارد و ارزیابی می کند که چگونه جنگ سرد بر سیاست های سیاسی ، اقتصاد و امنیت سیستم های دولت آفریقا تأثیر گذاشت. در مجموع ، مقالات این جلد درک جمعی از تلاش آفریقا برای بهبود ظرفیت کشور جهانی خود و ارزیابی اینکه آیا واقعاً توانایی انجام چنین کاری را دارد ، ارائه می دهند.

[ad_2]

خرید کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy