خرید pdf کتاب American Political Parties Under Pressure : Strategic Adaptations for a Changing Electorate

[ad_1]

این کتاب به تغییر شرایط انتخاباتی و سیاسی احزاب سیاسی آمریکایی که در جریان انتخابات 2016 در آن قرار گرفتند و اصلاحات استراتژیک ممکن است این فشارهای جدید نیاز داشته باشد. نهادهای مربوطه هر دو حزب عمده سیاسی با چالش های جدی روبرو بودند. برخی از ناظران این سوال را داشتند که آیا تجدید آرایش در جریان است و آیا طرفین می توانند زنده بمانند. این کتاب مبتنی بر تحقیق است و نه تنها دانشگاهیان در دسترس آن هستند. این مقاله بینش مهمی در مورد چگونگی توسعه احزاب سیاسی از سال 2016 به بعد ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب American Political Parties Under Pressure : Strategic Adaptations for a Changing Electorate