خرید pdf کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :

[ad_1]

این کتاب یافته های فعلی منتخب در مورد تجزیه و تحلیل و کنترل رفتار پویا برای شبکه های انتشار واکنش عصبی همراه را ارائه می دهد. ایده های تحقیقاتی جدید و تعاریف اساسی برای شبکه های عصبی انتشار واکنش پذیر همراه مانند انفعال ، اتصال تطبیقی ​​، اتصال انتشار فضایی و رابطه بین همگام سازی و انفعال دقیق خروجی ارائه شده است. علاوه بر این ، نتایج تحقیقاتی که قبلاً در بسیاری از ژورنال های شاخص منتشر شده بود ، در قالب یکنواخت جمع آوری و ارائه می شوند. بنابراین ، این کتاب مورد توجه همه محققان دانشگاه و دانشجویان دکتری مهندسی و ریاضیات خواهد بود که می خواهند رفتار پویای شبکه های انتشار پاسخ عصبی همراه را مطالعه کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :