خرید pdf کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education

[ad_1]

این جلد مجموعه مشارکت کارشناسان برجسته هسته ای جهان است که در فعالیت های آموزشی دانشکده بین المللی خلع سلاح و مطالعات درگیری (ISODARCO) شرکت کرده اند. این برخی از برجسته ترین دانشمندان و پزشکان را معرفی می کند که از راه های اساسی در شکل گیری استراتژی ها ، استراتژی ها ، نظریه ها ، مطالعات علمی و بحث ها در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک کرده اند. به مناسبت پنجاهمین سالگرد ISODARCO ، این کتاب مجموعه ای از مشارکت ها را برطرف می کند که به مشکلات فوری در طی پنج دهه تعامل مداوم با آموزش خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای می پردازد.

[ad_2]

خرید کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education