خرید pdf کتاب Assessing the Sustainability and Biological Integrity of Water Resources Using Fish Communities

[ad_1]

این کتاب کاربرد خصوصیات جامعه ماهی را برای ارزیابی پایداری و یکپارچگی بیولوژیکی آب شیرین بررسی می کند. موضوعات شامل چشم اندازهای استفاده از جوامع ماهی به عنوان شاخص های زیست محیطی در توسعه برنامه ، همکاری و ایجاد مشارکت است. تأثیر برخی از گونه های مختلف در ارزیابی IBI ؛ برنامه های منطقه ای برای مناطقی که IBI قبلاً توسعه نیافته است. و برنامه های خاص IBI برای جریان های آب سرد ، دریاچه های داخلی ، دریاچه های بزرگ ، مخازن و زیر آب طراحی شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Assessing the Sustainability and Biological Integrity of Water Resources Using Fish Communities