خرید pdf کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations

[ad_1]

برای هزاره های بی شماری ، مردم آینده را در آسمان شب خوانده اند و تأثیرات حرکت آسمانی را در زمین مشاهده کرده اند. این طالع بینی ، اولین تلاش برای درک ستاره ها و سیارات بود. در مدت زمان بسیار کوتاهی ، بشریت از طریق طالع بینی با کار بی شمار مردان و زنان بزرگ به مطالعه علمی کامل نجوم و کیهان شناسی منتقل شده است. این کتاب قطار اندیشه و کشف چند نفر را دنبال می کند. از جمله زندگی نامه های بطلمیوس و کوپرنیک.

[ad_2]

خرید کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations