خرید pdf کتاب At the Advent of Dusk

[ad_1]

شیکاگو 1962. گیدئون کیل ترسناک ترین خون آشام در شهر است. هیچ کس جرات ندارد در برابر او بایستد – تا زمانی که کسی این کار را انجام دهد. هنگامی که مسیر او از مسیر فعال کاریزمایی حقوق مدنی عبور می کند ، گیدئون با اولین شخصی در طول بیش از شصت سال روبرو می شود که موجودیت خود را تهدید می کند و زندگی می کند تا داستان را تعریف کند. مری استراگن زیبا ، رانده شده و بیش از هر چیز مصمم است که اجازه ندهد کسی – حتی خون آشام – به افرادی که می خواهد زندگی بهتری داشته باشند آسیب برساند. او می داند که باید او را بکشد. با این حال ، هنگامی که او برای یافتن خون آشام های مسئول کشتن دو کودک به کمک نیاز دارد ، او موافقت می کند تا شهر را برای آنها جستجو کند. و تمام آنچه او درخواست می کند یک شب با او تنها است.

[ad_2]

خرید کتاب At the Advent of Dusk