خرید pdf کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology

[ad_1]

بسیاری از او نقل قول Athanasius of Alexandria ، شخصیت مشهور کلامی و تاریخی را نقل می کنند اما برای اندکی شناخته شده است. جمله معروف وی “برای او انسان شد تا ما را خدا (theopoiēthōmen) قرار دهیم” در چارچوب الهیات و معنویت وی توضیح داده می شود. مقدمه خواننده را با نوشته های آتاناسیوس و زمینه تاریخی الهیات وی آشنا می کند. خواننده زبان آتاناسی و افکاری را که درک مسیحیان از تثلیث را شکل داده اند ، مطالعه خواهد کرد. خواننده همچنین سفری را در درک آتاناسیوس از شخص انسانی که به تصویر خدا خلق شده و زندگی نو می کند ، طی می کند. مقدمه برای این است که خواننده را به یک متکلم مسیحی برساند که بخاطر اعتقادات کلامی تزلزل ناپذیر خود ، شهامت مخالفت با شاهنشاهان و اسقف ها و تحمل تبعید و تهدیدهای دیگر را داشت.

[ad_2]

خرید کتاب Athanasius of Alexandria : An Introduction to His Writings and Theology