خرید pdf کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :

[ad_1]

این اطلس جامع ترین و دقیق ترین نمای کلی از خطرات زیست محیطی مربوط به آسیب پذیری و سازگاری تغییرات آب و هوایی در چین را ارائه می دهد. این خطرات بهداشتی برای کشاورزی ، اکوسیستم ها و امواج گرما ناشی از تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد و خطرات زیست محیطی پیش بینی شده در قرن بیست و یکم تحت تغییرات آب و هوا و سناریوهای اجتماعی-اقتصادی را نشان می دهد. ارزیابی دقیق و دقیق ریسک در واحدهای شبکه نگاشت می شود ، که ارزیابی ساده ای از ریسک زیست محیطی را برای مکان های خاص امکان پذیر می کند. اطلس مشارکت کننده اساسی در دانش دانش برای سازگاری با تغییرات آب و هوا در چین است و یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان در زمینه علوم زمین و تغییرات آب و هوایی است.

[ad_2]

خرید کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :