خرید pdf کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité

[ad_1]

تحت چه شرایطی ممکن است سقوط عمومی رخ ندهد؟ برای بسیاری ، این امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ، خصوصاً از آنجا که بحران سلامتی ناشی از همه گیری Covid-19 ، شکنندگی زیاد نهادهای انسانی و همبستگی ارگانیک بین جهان بشر و طبیعت را برجسته کرده است. اجتناب از این امر به چیزی بیش از سبز کردن سیاست های عمومی و برخی صنایع به ویژه آلاینده نیاز دارد. این مقاله توصیف اصلی آنچه را که به طور متناوب پایه و اساس را برای مدت دو قرن بر روی آن شکوفا کرده است ، ارائه می دهد: مفهومی از قدرت مبتنی بر الگوی خشونت.

[ad_2]

خرید کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité