خرید pdf کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule

[ad_1]

دانشگاه پروفسور دکتر دکتر. hc Richard Olechowski علوم تربیتی را در اتریش طی 50 سال گذشته به هیچ وجه شکل داده است. اولچوفسکی چرخش تجربی را به دانشگاه ها و سایر م institutionsسسات تحقیقاتی وارد کرد. بنابراین هیچ چیز آشکارتر از دعوت از مبارزان ، اصحاب وی ، بلکه دانشجویانش برای شرکت در این نشریه بزرگداشت بزرگداشت نبود. مشارکت های حاضر زمینه های فعالیت اولچوفسکی را مانند موزاییک روشن می کند و همچنین راهی به آینده علمی مبتنی بر شواهد نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule