خرید pdf کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم برای آن آماده شویم. سکته های شخصی سرنوشت و تجربیات منفی می توانند ایمان ما را امتحان کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. او با صراحت صادقانه مبارزات خود را در تلاش برای دستیابی به رابطه پایدار با خدا شرح می دهد. او شجاعت می بخشد تا ایمانی بالغ در مسیر سواحل جدید پیدا کند ، که قلب و دست ، روح و ذهن را با هم هماهنگ می کند. کتابی برای هرکسی که علی رغم تردیدها ، شکست ها ، ناامیدی ها و س questionsالات خود می خواهد به اعتماد خود به خدا اعتماد کند.

[ad_2]

خرید کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.