خرید pdf کتاب Aufführung und Edition

[ad_1]

این جلد مستندات مشارکت در کنفرانس کارگروه نسخه آلمانیستیک در سال 2018 است. گروه عملکرد در دو دهه اخیر تغییرات عمده ای در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشته است. نه تنها خود اجرا به طور فزاینده ای مورد توجه هنرهای نمایشی قرار گرفت ، بلکه حتی از انواع مختلف متن درباره عملکرد آنها س askedال شد. رابطه بین “کار” و اجرا در رشته های مختلف متفاوت است: در حالی که اجرا برای یک متن موسیقی – و بنابراین چاپ – “وجود وجود” را تشکیل می دهد ، به عنوان مثال ، این رابطه برای یک متن نمایشی بوجود می آید (و مقالاتی که در اینجا جمع آوری شده اند بر متنوع ترین اشکال متون اجرایی تمرکز دارند و از این رو مورد توجه پژوهشگران ادبی ، موسیقی ، فرهنگی ، تئاتر ، سینما و رسانه به همان اندازه است.

[ad_2]

خرید کتاب Aufführung und Edition