خرید pdf کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil

[ad_1]

آگوست ماریت ، در اصل بولونایی ، سرپئوم ممفیس ، ابوالهول جیزه ، معابد معروف حال حاضر (ابیدوس ، ادفو ، کارناک) و قطعات مهم باستان شناسی را که هنوز هم به موزه های لوور و قاهره مشهور هستند ، آورد. زندگی او مانند یک ماجراجویی است. او پدر باستان شناسی در مصر و مدیر یک سرویس عتیقه است که ایجاد کرده است. وی همچنین طرفدار حفاظت از میراث خود و بنیانگذار اولین موزه در قاهره است. وی همچنین در نمایشگاههای جهانی و افتتاح کانال سوئز در نفوذ مصر شرکت می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil