خرید pdf کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)

[ad_1]

قهرمانان ما بازگشتند. اولین خبر بد: یک شر باستانی – می دانید ، تجارت استاندارد شما که تمام عمر در کهکشان را مصرف می کند – در شرف وقوع است. خبر خوب؟ جوخه 312 آماده است تا روز را نجات دهد. ابتدا باید با حواس پرتی های کوچک مقابله کنید. مانند کادر GIA نامشروع ، که برای دستیابی به Auri در هیچ چیز متوقف نمی شود. یا خواهر گمشده کال که دقیقاً از برادر کوچکش خوشحال نیست و لشکری ​​از سیلدراتی پشت سر خود دارد. با داشتن نیمی از کهکشان شناخته شده در دم خود ، جوخه 312 هرگز احساس چنین خواسته ای نکرده است. افشاگری های تکان دهنده ، سرقت از بانک ، هدایای مرموز ، اجساد تنگ نامناسب و جنگ حماسی با اسلحه سرنوشت فراموش نشدنی ترین قهرمانان لشکر آرورا را رقم می زند. و شاید بقیه کهکشان نیز باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)