خرید pdf کتاب Aurore

[ad_1]

شفق ، زیبا و درخشان ، با بی دقتی و آرامش زن جوانی که به تازگی کودکی خود را پشت سر گذاشته ، زیر چشم لطیف و محافظ پدرش ، به زندگی و آینده خود نزدیک می شود. اینجا در خانه در روستای خود ، او دوستان خود را مسحور می کند و تحسین مردان را بر عهده دارد. و او … او ، دور از او ، دور از او ، در سایه ، همیشه او را تماشا می کرد. او دارد از آنها جاسوسی می کند. و آرزوهایش اکنون او را از بین می برد. او همان چیزی است که مدتها پیش از دست داده است. این نشان دهنده آنچه دیگر نیست. آیا او باید ریسک کند که پیش او برود؟ اما آیا او هنوز چیزی برای از دست دادن دارد؟

[ad_2]

خرید کتاب Aurore