خرید pdf کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert

[ad_1]

چگونه می توان فرایندهای یادگیری عمیق در موضوع تاریخ و به ویژه در مکان های یادگیری تاریخی فوق برنامه را ارتقا داد؟ چگونه می توان صلاحیت تاریخی را قابل مشاهده و ارزیابی کرد؟ این س andالات و س questionsالات دیگر در مرکز کتاب است. یک مفهوم مدیریتی تازه توسعه یافته برای اردوگاه کار اجباری استهوفن در چندین مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور مثال نشان می دهد که ترکیبی از روش های فنی ، زبانی و مرتبط با محتوا در محیط های یادگیری خودتنظیم ، فرآیندهای عمیق یادگیری را ارتقا می دهد. این کتاب همچنین اعتبار یک راهنما را برای ارزیابی صلاحیت تاریخی در قالب سواد موضوعی به اصطلاح ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert