خرید pdf کتاب Ausländer- und Asylrecht

[ad_1]

ویرایش جدید این کتاب مفهوم آزمایش شده خود را حفظ کرده و در زمینه ساختارهای اساسی قانون مهاجرت و پناهندگی در آلمان را معرفی می کند. این منابع مراجع قانون آیین دادرسی قانون اساسی ، اداری و اداری را ایجاد می کند و دسترسی دانشجویان به دانشجویان ، وکلای کارآموز ، قضات و وکلای دادگستری که برای اولین بار با قانون مهاجرت و پناهندگی برخورد می کنند را آسان تر می کند. در مقایسه با ویرایش قبلی ، کلیه تغییرات قانونی در زمینه مهاجرت و قانون پناهندگی در نظر گرفته شده است ، به ویژه قانون مهاجرت کارگران ماهر ، قانون تحمل آموزش و اشتغال ، قانون سوم اصلاح مزایای پناهجویان قانون و قانون دوم برای بهبود اجرای تعهد برای ترک کشور. نسخه سوم تا پایان آگوست 2019 است.

[ad_2]

خرید کتاب Ausländer- und Asylrecht