خرید pdf کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele

[ad_1]

تغییر ساختاری اقتصادی و اجتماعی جامعه صنعتی ، همتایان فرهنگی خود را در “ترمیم چشم انداز” پس از صنعتی سازی و “موزه سازی” میراث صنعتی می یابد. استراتژی های ارزش گذاری میراث فرهنگی صنعتی ، مکان ها و مناظر جدیدی از حافظه را ایجاد کرده است که نقاط لنگر اصلی هویت های منطقه ای و پساصنعتی هستند. به نظر می رسد استدلال اصیل برای فرایندهای ارزیابی میراث فرهنگی صنعتی ضروری است. مقالاتی که در این جلد وجود دارد از دیدگاه های مختلف به این روابط می پردازند. در عین حال ، آنها اصالت فرهنگ صنعتی را تاریخی می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele