خرید pdf کتاب Automobile Wertschöpfung im Jahre 2030. Eine Analyse der zukünftigen deutschen Zulieferindustrie

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2017 در زمینه مهندسی – مهندسی صنایع ، زبان: آلمانی ، چکیده: صنعت خودرو با تغییرات عمیقی روبرو است. در برابر پس زمینه های سوخت های فسیلی محدود و افزایش آگاهی از محیط زیست در بین مردم ، این صنعت تحت فشار است تا محرک های جایگزین را توسعه دهد. به عنوان بخشی از این کار ، بنابراین باید بحث شود که صنعت ، در درجه اول صنعت تأمین کننده ، تا چه اندازه با تغییر در تحرک الکتریکی سازگار شده است یا در حال حاضر در حال تنظیم است. برای این منظور ، قرار است تجزیه و تحلیل SWOT از تأمین کنندگان آلمانی با بیشترین گردش مالی با توجه به نقاط قوت و ضعف ارزش افزوده خودرو در سال 2030 انجام شود.

[ad_2]

خرید کتاب Automobile Wertschöpfung im Jahre 2030. Eine Analyse der zukünftigen deutschen Zulieferindustrie