خرید pdf کتاب Autonomes Fahren und die Zukunft der Mobilität. Welche ökonomischen Faktoren begünstigen den Fortschritt der Automobilindustrie?

[ad_1]

اگر کسی به چشم اندازهای تولیدکنندگان خودرو باور داشته باشد ، آینده ترافیک جاده ای می تواند بدون گرفتاری و بدون حادثه به نظر برسد. رانندگی خودکار باید ایمنی و استقلال بیشتری را تضمین کند. چه عواملی و شرایطی در پیشرفت اتومبیل تأثیرگذار است؟ وضعیت رانندگی خودمختار در حال حاضر چگونه است و نظر کارشناسان در مورد آن چیست؟ مسیرهای ممکن توسعه تا سال 2030 کدامند؟ Christian Sippl سناریوهای احتمالی را برای توسعه رانندگی خودمختار ایجاد می کند. با این کار ، وی به ویژه عوامل موثر اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد و بر اساس پیش بینی های خود ، توصیه های مشخصی را برای اقدام در صنعت خودرو ارائه می دهد. از مطالب:-هوش مصنوعی ؛ -خودروکاری ؛ -حفاظت از محیط زیست؛ -پذیرش – پذیرفته شدن؛ -اتوماسیون؛ شبکه حمل و نقل

[ad_2]

خرید کتاب Autonomes Fahren und die Zukunft der Mobilität. Welche ökonomischen Faktoren begünstigen den Fortschritt der Automobilindustrie?