خرید pdf کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor

[ad_1]

امروز روانکاوی پیامدهای حملاتی را که به نام احیای پوزیتیویسم در فرانسه و جاهای دیگر آغاز شده است تجربه می کند. اما دوره قبل غنی و امیدوارکننده بود. بر اساس ملاحظاتی که در آن نویسندگان با خواندن متون سوفی دو میژولا-ملور ، تفکر خود را مقابله می کنند ، این کتاب سفر فیلسوفی را که بین سالهای 1980 و 2020 روانکاو شد ، از طریق نوشته های خود ترسیم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor