خرید pdf کتاب Aziz Nasafi

[ad_1]

نسفی و میراث او را در پرتو جدید نشان می دهد. آثار نسفی از آنجا که حاوی توصیفاتی ارزشمند از جهان بینی های مختلف اسلامی در آن زمان است ، مورد توجه خاص قرار گرفته اند. حاوی گزیده های گسترده ای برای روشن کردن این مطالعه ادراکی از چهره ای غفلت شده در پانتئون متفکران صوفی است.

[ad_2]

خرید کتاب Aziz Nasafi