خرید pdf کتاب Aztec City-States

[ad_1]

بلوک های ساختمانی ایالت آزتک ها کمون های کوچکتری بودند که به عنوان شهرهای شهری شناخته می شدند. نویسنده Mary G. Hodge پنج ایالت شهر را در دره مکزیک (آمکامکا ، کوآه تیتلان ، خوچیمیلکو ، کویوآکان و تئوتیواکان) برای مطالعه دقیق سازمان داخلی خود انتخاب کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Aztec City-States