خرید pdf کتاب Babylonia Under the Sealand and Kassite Dynasties

[ad_1]

بابل در نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد قبل از میلاد یکی از کمترین دوره های تاریخ بین النهرین است. در سال های اخیر ، اکتشافات متون جدید و مواد باستان شناسی از سلسله Sealand ظهور کرده است ، که امکانات پر کردن این خلا در دانش ما از تاریخ بین النهرین را گسترش می دهد. در همان زمان ، دانشمندان شروع به احیای مطالعات کازیت با مواد ، روش ها و س newالات جدید کرده اند. در حالی که این آثار کمک های پیشگامانه ای در این زمینه است ، بسیاری از س questionsالات در مورد تاریخ و زمان شناسی ، باستان شناسی ، اقتصاد و زبان بابل در حال حاضر حل نشده است. این جلد یازده سهم محققان برجسته از Sealand و Kassite را گرد آورده است که از دیدگاه باستان شناسی ، قوم شناسی ، تاریخی ، زبانی و اقتصادی به این سالات نزدیک می شوند. این کتاب با مقدمه ای بر تاریخ و تحقیقات بابل در دوره سلسله Sealand و Kassites آغاز می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Babylonia Under the Sealand and Kassite Dynasties