خرید pdf کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance

[ad_1]

RGVV (History of Religions: Essays and مقدماتی مطالعات) خلاصه ای از جنبه های متقابل مطالعه دین (ها) – داده های متنی ، نظریه و موقعیت انضباطی – و از یک دیدگاه انتقادی تاریخی به آنها می پردازد. این مجموعه مونوگرافها و گلچینهای تماتیک موضوعی و موضوعات خاص و همچنین آثار تطبیقی ​​درباره دوره های تاریخی از دوران باستان تا مدرن را منتشر می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance