خرید pdf کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :

[ad_1]

این کتاب مروری بر تحقیقات کلیدی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTI) و همچنین دیدگاه گسترده تری در مورد روش های جداسازی و شناسایی باکتری ها از نمونه ادرار زنان باردار و غیر باردار بر اساس ویژگی های فرهنگی ، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آنها دارد. شناسایی از طریق شناسایی مولکولی با BLAST به عنوان ابزاری بیوانفورماتیک تا سطح سویه گسترش می یابد. این کتاب همچنین به نقشهای مختلف ابزارهای بیوانفورماتیک دیگر در ردیابی درخت فیلوژنتیک و مطالعات حفاظت در بین باکتریوسین باکتریهای شناسایی شده می پردازد. در آخر ، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها ارزیابی می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :