خرید pdf کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician

[ad_1]

جوزف بالسامو ، پزشک ، شعبده باز باتجربه ، استاد بزرگ نظم ماسونی ، که شبکه دسیسه های وی بسیاری از شخصیت های تأثیرگذار از بالاترین جامعه در کشورهای اروپایی را شامل می شود. بزامو می توانست سرنوشت افراد دیگر را فرماندهی کند ، یک جادوگر بود ، در راس جامعه مرموز حاکم بر جهان بود – ماسونوف. همه چیز تابع اوست: زمان ، مردم ، وقایع ، به جز یكی – همسر محبوبش ، لورنزا زیبا.

[ad_2]

خرید کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician