خرید pdf کتاب Basic Laboratory and Industrial Chemicals : A CRC Quick Reference Handbook

[ad_1]

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی پایه حاوی داده هایی در مورد 1000 ماده شیمیایی با مشخصات بالا است که معمولاً در آزمایشگاه و در محل کار استفاده می شود. طیف گسترده ای از خصوصیات برای هر ترکیب ارائه شده است ، از جمله خصوصیات اصلی فیزیکی مانند نقطه ذوب ، نقطه جوش و دمای بحرانی. تراکم خواص انتقالی مانند فشار بخار و گرمای تبخیر و همجوشی ؛ و خواص ترمودینامیکی ، گرانروی و هدایت حرارتی در 25 درجه سانتیگراد.

[ad_2]

خرید کتاب Basic Laboratory and Industrial Chemicals : A CRC Quick Reference Handbook