خرید pdf کتاب Basics of Medical Molecular Biology

[ad_1]

زیست شناسی مولکولی ترکیبی از بیوشیمی و ژنتیک است ، که در آن اساس مولکولی متابولیسم مواد ژنتیکی ، یعنی تکثیر ، رونویسی و ترجمه و دستکاری آن به نفع زندگی ، بررسی می شود. زیست شناسی مولکولی رویکرد مطالعه ساختاری سه بعدی مولکولی زیست شناسی است که بر پیدایش و عملکرد جستجو در میان تظاهرات بزرگ زیست شناسی کلاسیک تأثیر می گذارد. تلفیق اخیر زیست شناسی مولکولی و علوم کامپیوتر ، بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی را توسعه داده است. مطالعه ساختار و عملکرد ژن ، یعنی ژنتیک مولکولی ، یکی از مهمترین زیرشاخه های زیست شناسی مولکولی است. این کتاب علل بیشتر بیماری های مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار می دهد سیستم های ژنتیکی هسته ای و میتوکندریایی برای پیشگیری خاص و / یا مداخله.

[ad_2]

خرید کتاب Basics of Medical Molecular Biology