خرید pdf کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای ناب و آسان برای ریاضیات کاربردی ، به ویژه ریاضیات عددی ، جنبه های گرافیک رایانه ای و فناوری رمزگذاری ارائه می دهد. حدود 140 مثال کاملاً محاسبه شده ، 100 کار خوب با راه حل و حدود 50 تست خودآزمایی با راه حل ، دسترسی به موضوع را تسهیل می کند. کل این کار با حدود 80 طرح در متن و همچنین یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای تولید کارهای تصادفی از جمله راه حل ها گرد می شود. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های ریاضی اجباری در مطالعات پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. این به طور ایده آل هم به عنوان خواندن همراه برای سخنرانی های مربوطه و هم برای خودآموزی مناسب است.

[ad_2]

خرید کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool