خرید pdf کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development

[ad_1]

این کتاب عواقب گنجاندن ایالات و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم را بررسی می کند. به اصطلاح “تقلا جدید برای آفریقا” در سال 2000 نشان داد که چقدر شرایط زندگی آفریقا تحت تأثیر چرخه های مداوم رونق و سقوط تحت تأثیر قرار می گیرد و کیفیت زندگی در حال حاضر به تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی بستگی دارد . نویسنده با استفاده از مثال شبکه جهانی تولید ساخته شده از بوکسیت و آلومینیوم ، بر جنبه های سیاسی اجتماعی این وابستگی متمرکز است ، که با انجام یک سری مصاحبه با شرکت کنندگان مختلف به این مهم دست می یابد.

[ad_2]

خرید کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development