خرید pdf کتاب Beatriz, un exil d'ombre et de lumière

[ad_1]

نویسنده داستان ماری ، دختر کوچک اسپانیایی را برای ما تعریف می کند که پس از تبعید در فرانسه در سیزده سالگی فرانسوی شد. این ادای احترام به مادرانی است که مانند بئاتریس از فرزندان خود محافظت می کنند و به آنها کمک می کنند تا بر تراژدی هایی مانند خشونت و تبعید فائق آیند تا آینده ای بهتر از آنها ایجاد کنند. وی از طریق تشکر از مدرسه دولتی ، از معلمانی که مانند بسیاری دیگر از فرزندان خانواده های متواضع مهاجر توانسته اند ماری را تشویق کنند تا آنها را قادر به ادامه تحصیل و یافتن مکانی در این کشور میزبان کند ، ادای احترام می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Beatriz, un exil d'ombre et de lumière