خرید pdf کتاب Beautiful Pain

[ad_1]

زندگی دشوار و پر از مصیبت و کشمکش است. Beautiful Pain دشواری های ناشی از فرزندخواندگی و به طور کلی زندگی ما را بررسی می کند. این کتاب به صورت شاعرانه به هدف درد و زیبایی می پردازد که می توانیم از طرف دیگر بیابیم. این داستان از فرزندخواندگی پسر ما و اشکهای زیادی است که در طول راه دیده می شود. همچنین داستان های دردی را که زندگی ناگزیر به عنوان یک نگاه اجمالی از نور در طرف دیگر مسیر ما از طریق گل و لای به بار می آورد ، بررسی می کند. درد زیبا به عنوان فراخوانی شاعرانه برای امید ، خود را به لجن و باتلاق زندگی فرو می برد و از طریق مبارزه مشترک بشریت با همه خوانندگان همذات پنداری می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Beautiful Pain