خرید pdf کتاب Before Recollection

[ad_1]

از قبل از حافظه: POSTCARD TRANSCENDENTAL Ann Lauterbach؟ منظره به گونه ای است که هنگام بیدار شدن ، بدون کمک خروس یا کلاغ ساعت ، زمان گفته می شود. در واقع ، همه پرندگان جای دیگری هستند ، در سمت براق یا در یک مهاجرت پاییزی. خورشید بر فراز کوه دقیق است. سپس غبار روز را سرگردان و بیرون می دهد. هر چیز دیگری ، همه چیز تغییر می کند ، هوا است. شبنم جای خود را به تیغه ها می دهد. و آینه با لعاب ، کتری آبی آبی آسمانی قافیه می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Before Recollection