خرید pdf کتاب Begehren und Ökonomie : Eine sozialphilosophische Studie

[ad_1]

میل ، جنسیت ، صمیمیت و تأثیر پذیری کاملاً در ماتریس سرمایه داری متأخر جامعه بافته شده است. این مطالعه اقتصاد سیاسی میل پس از 1968 را مورد بررسی قرار می دهد. او از این فرض شروع می کند که اقتصاد یک عامل اساسی در درک میل است. برعکس ، ساختارهای اقتصادی-اجتماعی را نمی توان بدون نقش میل درک کرد. آرزو از این جهت که می تواند نظم های هنجاری را برقرار و حفظ کند و هم از آنها تخطی کند ، یک اثر تحرک اجتماعی دارد. علاوه بر مواضع پارادایمی افلاطون ، گئورگ WF هگل ، فردریش نیچه و زیگموند فروید ، پایان نامه های اقتصادی ژیل دلوز و فلیکس گاتاری و فلسفه آرزو که در مه 1968 در پاریس پدید آمد ، مورد بررسی قرار می گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Begehren und Ökonomie : Eine sozialphilosophische Studie