خرید pdf کتاب Behavioural Public Finance : Individuals, Society, and the State

[ad_1]

این کتاب به جنبه های سیاسی ، اجتماعی و رفتاری مالی عمومی و مبادلات مالیاتی می پردازد. این کتاب ترکیبی از رویکردهای متعارف در امور مالی عمومی با تحولات جدید در اقتصاد مانند حاکمیت سیاسی ، جنبه های اجتماعی و فردی رفتار اقتصادی است. این دارایی های عمومی و اقتصاد رفتاری را گرد هم آورده و مشارکت های اصلی را در زمینه نوظهور مالیه عمومی رفتاری جمع می کند. این کتاب با درج جنبه های سیاسی ، اجتماعی و رفتاری تصمیم گیری اقتصادی ، به مسائل مالی عمومی می پردازد ، مشروط بر اینکه رابطه مالیاتی با سه بعد تصمیم گیری شکل بگیرد. بنابراین هدف نه تنها تأمل در شخصیت بین رشته ای امور مالی عمومی با گردهم آوردن دانش پژوهان از رشته های مختلف ، بلکه بررسی مالی عمومی با در نظر گرفتن جنبه های سیاسی ، اجتماعی و رفتاری است. این کتاب رابطه بین نهادهای سیاسی ، انواع حکمرانی و مالیه عمومی را بررسی می کند. این اثرات زمینه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و همکاری های اجتماعی بر امور مالی عمومی را بررسی می کند. این تحریفات رفتاری ترجیحات مالیاتی فردی را بررسی می کند. این کتاب مورد توجه دانشمندان ، سیاست گذاران ، متخصصان مالیات ، متخصصان بازرگانی ، سرمایه داران ، دانشجویان و محققان در زمینه های سیاست عمومی و اقتصاد قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Behavioural Public Finance : Individuals, Society, and the State