خرید pdf کتاب Bénin les institutions démocratiques : Analyse comparée avec des évolutions en France et aux Etats-Unis

[ad_1]

قانون اساسی مدرن بنین مربوط به 11 دسامبر 1990 است. این یک رژیم دموکراتیک مبتنی بر مردم ، تنها دارنده قدرت حاکمیت ایجاد می کند ، که نهادها و همچنین یک نهاد کنترل کننده که گزارش اعضای آن و اقدامات متقابل را نظارت می کند ، تعریف می کند. این مردم به عنوان یک نهاد انتخاباتی از طریق نمایندگان قانونی خود حاکمیت خود را اعمال می کنند. این کتاب جنبه دموکراتیک ، رابطه با مردم را با استفاده از مثالهای فرانسه و آمریکا بررسی می کند. این تجزیه و تحلیل شامل هر دو قدرت تشکیل دهنده و تشکیل دهنده است. هدف درک خصوصیات بنین با توجه به حق رأی گیری جهانی ، تفکیک قوا و رابطه با مردم است.

[ad_2]

خرید کتاب Bénin les institutions démocratiques : Analyse comparée avec des évolutions en France et aux Etats-Unis