خرید pdf کتاب Bénin : les recettes publiques en débats

[ad_1]

مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، بنین از منابع طبیعی فراوانی برخوردار نیست و بنابراین فقط می تواند بودجه توسعه خود را بر منابع مالیاتی متمرکز کند. این کتاب مشکلات مانع تحرک بودجه و راه حل های احتمالی برای اختصاص بودجه قابل توجه به بودجه توسعه کشور را بررسی می کند. علی رغم تلاش هایی که برای تحریک درآمدهای مالیاتی طی چند سال گذشته انجام شده است ، بنین از نظر درآمد هنوز فاصله زیادی دارد. و به همین دلیل دولت از سال 2016 یک سری اصلاحات را برای کارآمدتر کردن مدیریت مالیات آغاز کرده است.

[ad_2]

خرید کتاب Bénin : les recettes publiques en débats