خرید pdf کتاب Benjamin Wright : Father of American Civil Engineering

[ad_1]

پنینگتون از زندگی رایت و کارنامه متنوع وی از نقشه بردار تا مهندس ارشد کانال اری تا کارهای اولیه وی در راه آهن آمریکا گزارش می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Benjamin Wright : Father of American Civil Engineering