خرید pdf کتاب Between History and Spirit : The Apostolic Witness of the Book of Acts

[ad_1]

کریگ کینر به خاطر کارهای دقیقش در زمینه عهد جدید مشهور است ، اما به ویژه به دلیل کارهای دقیقش درباره اعمال رسولان. اکنون ، برای اولین بار ، کاسکاد مهمترین مقاله خود را درباره اعمال رسولان ، با تأکید بر س questionsالات تاریخی و مسائل مربوط به روح خدا ، به صورت کتاب ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Between History and Spirit : The Apostolic Witness of the Book of Acts