خرید pdf کتاب Between the Acts

[ad_1]

نویسنده فقط یک روز ما را توصیف می کند. یک روز تابستانی در سال 1939. انگلیس. بین بازی ها – نمایشنامه های اختصاص داده شده به تاریخ انگلیس و اجرا در صحنه تئاتر آماتور ، درامی از سوerstand تفاهم و بیگانگی شخصیت های اصلی رمان در زندگی واقعی بازی می شود. بین اقدامات ، آرمان ها و امیدهای مردم در آستانه جنگ جهانی دوم فرو می ریزد ، تمام جهان فرو می ریزد.

[ad_2]

خرید کتاب Between the Acts