خرید pdf کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations

[ad_1]

با در نظر گرفتن سنتهای متنوع اندیشه و آزمایش جهان وطنی ، این جلد برجسته احیای معاصر جهان وطنی را در پاسخ به چالشهای زندگی در جهانی وابسته به هم بررسی می کند. یک رویکرد چند رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهان گرایی یک طرفه جهان اروپایی-آمریکایی می برد و بررسی می کند چند تغییر و تحولاتی که جهان وطن گرایی با آن روبرو است. این مجموعه س questionsالات اصلی مسئولیت جهان وطنی ، شهروندی جهانی و عدالت و همچنین اهمیت گفتگوی بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها را روشن می کند. او ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی شدن را بررسی می کند و مسیرهایی را فراتر از جهان وطن می پیماید که تلاش می کند برای یک جهان جهانی پسااستعماری شکل گرفته توسط عدالت جهانی ، گفتگوهای بین تمدن سازی و عزت همه.

[ad_2]

خرید کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations